Akhir kyo??? funny fact

CA MAYANK (CA) (1219 Points)

22 September 2011  

Humko koi cheez saaf bhi karni ho ,,


tab bhi,


kapda ganda hi mangte hai.


Funny but true... :-)