how the ca final ravi shankar sir for costinv and OR pls guve ur reviews

Abhishek jain (CA FINAL) (148 Points)

23 May 2017  
how the ca final ravi shankar sir for costinv and OR pls guve ur reviews