Coaching in Kolkata

CA AYUSH AGRAWAL (Kolkata-Pune-Mumbai) (26940 Points)

09 December 2009  

Hello, Here is Details of Coaching Teachers in Kolkata for CA Curriculam.

PCC/IPCC

Accounts  -  Sudarshan Agrawal / Manish Raj Dhandharia

Audit / Law  - Amit Bachawat

Cost - Alok Chakrobraty / Manish Raj Dhandharia / Vivek Soni

FM - Manish Raj Dhandharia / Sudharshan Agrawal

Tax - Vivek Soni / Jayesh Gupta / Vikram Biyani

SM - Alok Chakrobraty / Amit Bachawat

IT - MK Naik

 

Final

Accounts - Sudharshan Agrawal / Manish Raj Dhandharia

Cost - Alok Chakrobraty / Prakash Saraf

MAFA - Sanjay Saraf / Sudharshan Agrawal

DT / IDT - Jayesh Gupta