poonawalla

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More

An Economic and Functional Classification of the central government budget #pdf
109 times
518 KB

Download Other files in Students category

File Content -

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® GOVERNMENT OF INDIA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BÉEɪÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ AN ECONOMIC AND FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF THE CENTRAL GOVERNMENT BUDGET 2015-2016 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ECONOMIC DIVISION NEW DELHI ÉÊ´ÉKɪÉ-ºÉÚSÉÉÒ C O N T E N T S |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ I.+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ II.+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BÉEɪÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÉʶÉK] Preface(i) I.Economic Classification...1 II.Economic-cum-Functional Classification...15 Appendix...26 {ÉßK~ PAGE |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ, ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉʴɶãÉäKÉhÉ BÉEÉ ABÉE ={ɪÉÉäMÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 1957-58 ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ºÉÆFÉä{É àÉå, <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå ÉÊVɺÉàÉå ®äãÉ´Éä iÉlÉÉ bÉBÉE BÉEÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE gÉäÉÊhɪÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, ÉÊVɺÉàÉå SÉÉãÉÚ JÉÉiÉä BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉä, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå +ÉÉè® ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä, BÉE® ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå ºÉä iÉlÉÉ =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxiÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä ÉÊnJÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÇMÉÉÔBÉEßiÉ BÉE®BÉEä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkɪÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉɪÉ-gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉʴɶãÉäKÉhÉ àÉå ´ÉcÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉʺÉrÉxiÉ |ɪÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MɪÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ¤ÉVÉ] ºÉà¤ÉxvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉʴɶãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA óVÉÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEɪÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® 1983-84 (ãÉäJÉä) ºÉä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ɺÉÉ®hÉ Tax receipts shown here are net of the States’ share and taxes transferred to local authorities. Taxes on income and wealth include income tax, corporation tax, wealth tax, estate duty, gift tax, land revenue (in respect of Union Territories) and tax on interest receipts of scheduled commercial banks. Taxes on commodities and transactions include Union excise duties (excluding States’ share), customs duties, cesses on commodities and tax on foreign travel and also sales tax, registration fees, stamp duties etc. (in respect of Union Territories). Item 7: Income from property and enterprises: This item i nc l ude s profi t s of de pa rtm e nt a l a nd non-de pa rtm e nt a l commercial undertakings transferred to administration as well as profits of the Reserve Bank of India. Interest receipts included here are mainly from States and Union Territories and non- departmental commercial undertakings. Interest received from departmental commercial undertakings is omitted since interest charged to these undertakings is an item of expenditure in Account 2 and not Account 1. ‘Others’ include rental income, receipts from public works and royalty payable by ONGC on crude oil and gas. Item 8: Fees and miscellaneous receipts: These include administrative receipts of Government departments for services rendered for a fee not organised on a commercial basis. Account 2:Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Departmental Commercial Undertakings The operation of departmental commercial undertakings which figure in the budget, are of the nature of enterpreneurial activities of the Government. Current expenditure of these undertakings like working expenses of productive enterprises constitute intermediate expenditures that enter into the prices of goods and services as they are sold to other sectors of the economy. Therefore, they are different in character from final outlays by administ rat ive de partme nts. Likewi se, sa le procee ds of commercial undertakings are different from the receipts (e.g. taxes) of purely administrative departments which have no income of their own and draw upon incomes of other sectors to meet their expenditures. This account, therefore, sets out what is generally known as the profit and loss account of departmental commercial undertakings and is different in character from Account I. The transactions of Government enterprises run as independent companies or corporations are not included in this Account, as the economic classification presented here pertains to the magnitudes in the Demands for Grants and the Budget. This account is, therefore, concerned only with those commercial undertakings which are run departmentally and include Railways, Posts, Opium factories and Alkaloid works, Transport Schemes, Power Projects including Atomic Power Stations, Forests and Delhi Milk Scheme. However, an important major change introduced since 1972-73 in the Classification relates to the inclusion of manufacturing activity of the Railway Workshops and production units (Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory). With effect from 1977-78, the working of the Defence Services Canteen Stores Department has been included as its transactions now form part of the Budget following the recommendations of the Public Accounts Committee. Starting from 1982-83 (Accounts), the working of atomic energy industrial projects and from 1983-84 (Accounts), those of Civil Aviation, commercial broadcasting service, light-houses and 29 ºÉä´ÉÉ, nÉÒ{É ºiÉÆ£ÉÉå +ÉÉè® nÉÒ{É-{ÉÉäiÉÉå, +ÉÉè® É˺ÉSÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ɵÉEàÉ àÉÉxÉÉ MɪÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉiÉÉ näxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ɵÉEàÉÉå BÉEÉÒ ={ɪÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉrÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊBÉEºàÉÉåä BÉEä BÉEɪÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ɺÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉBÉEɶÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] |ÉäºÉ +ÉÉè® ÉʺÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ |ÉäºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå VÉèºÉä BÉEɪÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEɪÉÇ- BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÆ {É® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉʤɵÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ àÉnå º´ÉiÉ&º{ÉK] cé* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ɵÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ JÉÉiÉä BÉEä BªÉªÉ {ÉFÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE (+ÉlÉÉÇiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ), {Éå¶ÉxÉ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉÆ, BÉESSÉä àÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ), àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ, ó{É®ÉÒ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä, ªÉlÉÉ ºÉà£É´É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* gÉähÉÉÒ 2& <ºÉBÉEÉ ºÉƤÉÆvÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxɪÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉàÉå ÉʶÉFÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ-º´ÉɺlªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉʶÉFÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉʶÉFÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxɪÉÉË®MÉ +ÉÉè® àÉäbÉÒBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ) +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉxiÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉÉʶÉFÉhÉ +ÉÉè® |ɪÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉƤÉr BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, {É®àÉÉhÉÖ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nÉäxÉÉå =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnJÉÉA MÉA cé* ={ɺÉàÉÚc ÞÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ-º´ÉɺlªÉÞ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä BÉEɪÉǵÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé* ={ɺÉàÉÚc ‘+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ’ àÉå +ÉÉ´ÉɺÉ, gÉÉÊàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ºÉÆOÉcÉãɪÉ, {ÉÖ®ÉiÉi´É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ɺÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´ªÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céÆè* <ºÉÉÒ ={É-ºÉàÉÚc àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉʶÉFÉÉ, MÉxnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ABÉE àÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäKÉÉcÉ® BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® ÉÊnJÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* ÉʴɺlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ BÉEɪÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* gÉähÉÉÒ 3& <ºÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =i{ÉÉnBÉE BÉEɪÉÉç BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉE ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ ªÉcÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEßÉÊKÉ, =tÉÉäMÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ‘+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ‘ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉxiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEßÉÊKÉ àÉå É˺ÉSÉÉ<Ç, {ɶÉÖ-{ÉÉãÉxÉ, àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉʪÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =tÉÉäMÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ¤É½ä +ÉÉè® UÉä]ä =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ, JÉÉÊxÉVÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxɪÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉiÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉå ®äãÉ, bÉBÉE, nÚ®-ºÉÆSÉÉ®, {ÉkÉxÉ, xÉÉè´ÉcxÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, ºÉ½BÉEå +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè* ‘+ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ‘ ABÉE +É´ÉÉʶÉK] gÉähÉÉÒ cè ÉÊVɺÉàÉå ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä VÉèºÉÉÒ àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
Trending Downloads
Follow Book Book Book Business Course caclubindia books

Popular Files