google hare

CA Akshay Kumar Mishra (Chartered Accountant ) (1784 Points)

26 September 2010  

google hare


Om Jai Google Hare...!!

Swami Jai Google hare...
Programmers ke sankat...
Developers ke Sankat...
Click main door kare...!!

Om Jai Google Hare...!!


Jo Dhyawe vo pawe,
dukh bin se man ka, Swami dukh
bin se man ka,
Homepage ki sampatti lawe,
Homework ki samapti karave
kasht mite work ka,
Swami Om Jai Google hare!!

Tum puran search engine
Tum hi internet yaami, Swami
Tum hi internet yaami
Par karo hamari Salari, Par karo
hamari apprisal,
Tum dunia ke swami,
Swami Om Jai Google hare.

Tum information ke saagar,
Tum palan karta, swami Tum
palan karta,
Main moorakh khalkamii, Main
Searcher tum Server-ami
Tum karta dhartaa !!
Swami Om Jai Google hare!!

Din bandhu dukh harta,
tum rakshak mere, Swami tum
thakur mere,
Apni search dikhaao, sare
reasearch karao
Site par khada mein tere,
Swami Om Jai Google hare!!


Google devta ki aarti jo koi
programmer gaawe,
Swami jo koi bhi programmer
gaawe,
Kehet SUN swami, MS hari har
swami,
Manwaanchhit fal paawe.
Swami Om Jai Google hare.