Best teacher for ama anf fr final icwi in kolkata???

abhishek agarwal (cwa final) (93 Points)

28 July 2013  

who is the best teacher for AMA anf FR  for final icwai in kolkata???