CCI Online Learning
What do you want to learn today?
     

Freedom sale - Get upto 30% discount in all CA CS CMA and Certification courses. Call Coaching: 1800-3000-0505 Certification course : 011-411-70713

CIBIL

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More

Introduce myself


Le Van (QED)     09 July 2020

Le Van
QED 
 21 points

| My Other Post

Tôi là một nhà lãnh đạo tự nhiên. Cuối cùng tôi đã được đề bạt vai trò lãnh đạo trong hầu hết mọi công việc vì tôi thích giúp đỡ mọi người. Tôi thấy đồng nghiệp thường đến với tôi bằng những câu hỏi hoặc mối quan tâm ngay cả khi tôi không ở trong vai trò lãnh đạo bởi vì nếu tôi không biết câu trả lời, ít nhất tôi sẽ chỉ cho họ đi đúng hướng. Trong hai vai trò cuối cùng của tôi, tôi đã được đề bạt vào vị trí lãnh đạo sau chưa đầy một năm với công ty.
Leave a reply

Your are not logged in . Please login to post replies

Click here to Login / Register  Popular Discussion


view more »

Download the latest Question Papers for free

click here

Trending Tags
GST Live Class    |    x